Ajatuksia “kaikki pelaa” -säännöstä

Mitä “kaikki pelaa” -sääntö tarkoittaa?

“Kaikki pelaa” -säännöllä pyritään antamaan jokaiselle lasten ja nuorten harrastejoukkueen pelaajalle yhtä paljon peliaikaa kentällä riippumatta pelaajan taidoista, pelitilanteesta tai muista seikoista. Suomessa nämä periaatteet on otettu käyttöön vuodesta 1999 alkaen. Säännön voidaan katsoa luovan arvopohjan koko jalkapalloilulle joukkueissa, joiden pelaajat ovat alle 20-vuotiaita.

Millaisia periaatteita “kaikki pelaa” -sääntö sisältää?

Lasten ja nuorten jalkapalloilun arvopohjan muodostavan säännön voidaan katsoa sisältävän kahdeksan periaatetta, jotka ovat leikinomaisuus, tasavertaisuus, yksilökeskeisyys, taidon kehittäminen, monipuolisuus, turvallisuus, suvaitsevaisuus ja päihteettömyys.

Leikinomaisuus jalkapalloilun arvopohjana

youth footballLasten ja nuorten jalkapallotoiminnan tulisi tukea leikkimieltä sekä pelaajien leikkihalua, mihin pyritään luomalla näitä tukeva asenneilmapiiri sekä yleinen tekemisen ilmapiiri. Onnistumisen elämysten tulisi olla korostuneessa asemassa.

Tasavertaisuus jalkapalloilun arvopohjana

Jokainen toimintaan osallistuva lapsi sekä nuori ansaitsee tasavertaista kannustusta sekä huomiota ja jokaiselle tulee tarjota tasavertaisesti mahdollisuuksia onnistua. Huippuhetkissä jokaisella tulee olla oikeus osallistumiseen lapsen taidoista huolimatta, mihin pyritään alle 12-vuotiaiden joukkueissa Puolen Pelin Takuu -säännön kautta.

Yksilökeskeisyys jalkapalloilun arvopohjana

Yksilön kehittymistä korostetaan lasten ja nuorten joukkueissa enemmän kuin joukkueen menestymistä ja kehittymisen seurannassa kehittymistä arvioidaan nimenomaan suhteessa lapsen omiin suorituksiin. Muihin vertailua tulee välttää ja yksilölliset piirteet tulisi nähdä vahvuuksina.

Taidon kehittäminen jalkapalloilun arvopohjana

Pelitaito on pelaamisen peruspilari, mutta lasten ja nuorten joukkueissa tulisi keskittyä lähemmin nimenomaan yksilölliseen harjoitteluun joukkuepelaamisen sijaan. Oikeanlaisen mallin näyttäminen sekä innostava ilmapiiri saavat lapset tekemään toistoja riittävästi taidon kehittymisen kannalta.

Monipuolisuus jalkapalloilun arvopohjana

Liikunnallisuuden kehittymisen kannalta mahdollisimman monipuolinen liikunta on tärkeää. Lajitaitojen kehittyminen vaatii, että motoriset perustaidot ovat hyvällä tasolla. Lapsen edun mukaista on harrastaa useita liikuntalajeja ja monipuolisuus tulee huomioida myös jalkapalloharjoituksissa huomioiden lapsen kehityksen herkkyyskaudet.

Turvallisuus jalkapalloilun arvopohjana

Turvalliset aikuiset synnyttävät turvallisuuden tunnetta myös ympärilleen ja jokaisessa harjoitussuunnitelmassa tuleekin kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Sekä fyysinen että henkinen aspekti liittyvät turvallisuuteen – henkistä turvallisuutta saattaa uhata esimerkiksi joukkuetovereiden taholta tapahtuva kiusaaminen. Muita keinoja lasten turvallisuuden tunteen lisäämiseen ovat toiminnan tarjoaminen paikallisesti sekä turvallisten kulkureittien läheisyydessä.

Suvaitsevaisuus jalkapalloilun arvopohjana

Erilaisuuden kunnioittaminen ja kaikkialta kotoisin olevien ihmisten mukaan ottaminen kansainvälisen jalkapalloperheen jäseniksi ovat osa jalkapalloilun arvopohjaa; ketään ei saa syrjiä esimerkiksi ihonvärin, uskonnon tai kansallisuuden perusteella.

Päihteettömyys jalkapalloilun arvopohjana

Harrastusympäristöjen tulee olla savuttomia sekä päihteettömiä ja päihteettömyyden vaatimuksen tulee ulottua harjoitustapahtumien lisäksi myös pelitapahtumiin sekä turnausmatkoihin.